Pobierz aplikację Washster
Pobierz aplikację Washster
Home / Regulamin

Regulamin

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Spółka Washster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000921107, numer NIP: 521-39-39-040, adres elektroniczny: kontakt@washster.com, tel: + 48 790825259, świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez Aplikację mobilną.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej, która udostępniana jest przez Spółkę Washster Sp. z o.o. W szczególności określa on rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki świadczenia usług, warunki zawierania umów, tryb postępowania reklamacyjnego.
1.3. Washster Sp. z o.o. jest również właścicielem Serwisu internetowego www.washster.com, który zawiera informacje dotyczące Aplikacji mobilnej, m.in. opis działania Aplikacji mobilnej, opis dostępnych usług oraz cennik.

1.4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) Washster – Spółka Washster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-682 Warszawa;
b) Klient – korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Aplikację mobilną osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (pod warunkiem uzyskania zgody lub potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego), jak również osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadające zdolność do czynności sprawnych;
c) Aplikacja mobilna – aplikacja Washster możliwa do pobrania w App Store lub Google Play, instalowana w pamięci Urządzenia Klienta;
d) Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.washster.com;
e) Usługi pralnicze – określenie usług oferowanych przez Spółkę Washster, odnoszące się do prania wodnego, prania chemicznego, prasowania, maglowania, czyszczenia i impregnacji dywanów, czyszczenia i renowacji odzieży skórzanej;
f) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, określające m.in. rodzaj i ilość rzeczy mających być przedmiotem Usług pralniczych; miejsce, datę oraz przedział czasowy odbioru rzeczy; miejsce, datę oraz przedział czasowy zwrotu rzeczy; które to oświadczenie stanowi złożenie Spółce Washster za pośrednictwem Aplikacji mobilnej przez Klienta oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług pralniczych;
g) Urządzenie – przenośne telekomunikacyjne urządzenie końcowe, umożliwiające instalację aplikacji mobilnych.

1.5. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Washster, są następujące:
a) w przypadku Aplikacji mobilnej – konieczne jest m.in. posiadanie Urządzenia z dostępem do Internetu, z systemem operacyjnym iOS (w wersji 11.2 lub nowszej) albo Urządzenia z systemem operacyjnym Android (w wersji 5.1 lub nowszej), jak również czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
b) w przypadku Serwisu internetowego – konieczne jest m.in. posiadanie komputera, laptopa lub innego Urządzenia z dostępem do Internetu oraz z przeglądarką internetową Internet Explorer (w wersji 11.0 lub nowszej), Mozilla Firefox (w wersji 57.0 lub nowszej), Google Chrome (w wersji 62.0 lub nowszej), Safari (w wersji 10.0 lub nowszej) albo Opera (w wersji 47.0 lub nowszej), jak również posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

1.6. Klient korzystający z Aplikacji mobilnej bądź z Serwisu internetowego zobowiązany jest:
a) korzystać z Aplikacji mobilnej bądź z Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z przepisami prawa;
b) korzystać z Aplikacji mobilnej bądź Serwisu internetowego w sposób niezakłócający ich funkcjonowania;
c) nie dostarczać jakichkolwiek treści o bezprawnym charakterze;
d) nie przesyłać niezamówionej informacji handlowej, jak również nie umieszczać jej w ramach Aplikacji mobilnej bądź Serwisu internetowego.

  1. Rejestracja

2.1. Aby korzystać w funkcjonalności oferowanych przez Aplikację mobilną, Klient powinien pobrać Aplikację mobilną z App Store lub Google Play.

2.2. Po zainstalowaniu Aplikacji mobilnej, Klient może przejść do rejestracji konta. Rejestracja konta jest dobrowolna i nieodpłatna.

2.3. W celu rejestracji konta Klient powinien wybrać opcję „Zarejestruj się”. Na podstawie kodu pocztowego generowanego przez odbiornik GPS, Aplikacja mobilna sprawdzi czy obszar, na którym przebywa Klient, jest obsługiwany przez Washster. Jeżeli odbiornik GPS jest wyłączony, Klient może również wpisać swój kod pocztowy ręcznie.

2.4. W przypadku, gdy kod pocztowy wskazuje, że obszar nie jest obsługiwany, wówczas pojawia się odpowiedni komunikat, a Klient ma możliwość pozostawienia swojego adresu poczty elektronicznej, na który Klient otrzyma wiadomość, jeżeli dany obszar będzie już obsługiwany przez Washster.

2.5. W przypadku, gdy kod pocztowy wskazuje, że obszar, na którym przebywa Klient, jest obsługiwany, istnieje możliwość przejścia do dalszych etapów rejestracji.

2.6. Aby utworzyć konto, Klient powinien wypełnić dostępny formularz, w tym podać adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Klienta. Klient powinien ponadto zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować wszystkie jego postanowienia, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które podał podczas rejestracji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas rejestracji. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu uniemożliwi korzystanie z Aplikacji mobilnej, w tym złożenie Zamówienia.

2.7. Na podany przez Klienta w formularzu numer telefonu zostanie przesłane jednorazowe hasło (OTP), które po wpisaniu w odpowiednim polu umożliwi Klientowi ustawienie hasła (PIN) do Aplikacji mobilnej.

2.8. Po utworzeniu konta Klient może zalogować się do Aplikacji mobilnej podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej bądź numer telefonu oraz wpisując hasło (PIN).

2.9. Klient ma możliwość zmiany hasła (PIN). W celu zmiany hasła (PIN) Klient powinien wybrać opcję „Zapomniałeś hasło” oraz wpisać swój numer telefonu. Na numer telefonu zostanie przesłane kolejne jednorazowe hasło (OTP), które po wpisaniu u odpowiednim polu umożliwi ponowne ustawienie przez Klienta hasła (PIN).

  1. Składanie Zamówienia

3.1. Po dokonanej rejestracji, Klient może korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Aplikację mobilną.

3.2. Poprzez Aplikację mobilną Klient może złożyć Zamówienie dotyczące Usług pralniczych.

3.3. Aplikacja mobilna umożliwia Klientowi składanie Zamówień dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

3.4. W celu złożenia Zamówienie Klient powinien m.in. wypełnić formularz Zamówienia, wybrać poszczególne usługi znajdujące się w asortymencie Aplikacji mobilnej w chwili składania zamówienia (zgodnie z ich opisem oraz cenami określonymi szczegółowo w cenniku dostępnym w Aplikacji mobilnej), wybrać dostępną datę oraz przedział czasowy odbioru rzeczy, wybrać dostępną datę oraz przedział czasowy zwrotu rzeczy, wybrać formę płatności a następnie zatwierdzić Zamówienie poprzez wybranie opcji „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Aplikacji mobilnej pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.5. W formularzu Zamówienia Klient powinien wprowadzić następujące dane:
a) adres odbioru rzeczy (ulicę i numer domu/mieszkania; kod pocztowy; miasto);
b) imię i nazwisko Klienta;
c) informacje dodatkowe (opcjonalnie);
Dodatkowo w formularzu Zamówienia Klient powinien zaznaczyć, czy zwrot rzeczy ma nastąpić na ten sam adres (co adres odbioru rzeczy). W przeciwnym razie, Klient powinien wprowadzić w odpowiednim polu adres zwrotu rzeczy.

3.6. Klient wybiera dostępną datę oraz przedział czasowy, w którym ma nastąpić odbiór rzeczy. Następnie Klient ma możliwość zaakceptowania wygenerowanej przez Aplikację mobilną daty oraz przedziału czasowego, w którym ma nastąpić zwrot rzeczy. Klient może również wybrać ręcznie datę oraz przedział czasowy, w którym ma nastąpić zwrot rzeczy, spośród dostępnych.

3.7. Ceny wskazane przy każdej usłudze wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

3.8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia Klienta (łącznym wynagrodzeniu za Usługi pralnicze wybrane przez Klienta), jest widoczna w Aplikacji mobilnej bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia Klienta uwzględnia należne podatki, jak również koszty odbioru i zwrotu rzeczy przez pracownika Washster. Przy czym, w przypadku gdy Klient nie będzie przebywał pod adresem, który wskazał jako adres odbioru bądź zwrotu rzeczy, w dacie i przedziale czasowym wybranym przez Klienta, Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą manipulacyjną/kurierską zgodnie z pkt 6.4 – 6.6 poniżej.

3.9. Zapłaty za usługi zamówione poprzez Aplikację mobilną można dokonać w jeden z następujących sposobów :
a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry): płatność następuje przy użyciu systemu płatności internetowych Przelewy24
b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia: płatność następuje kartą płatniczą w terminalu POS

3.10. Aby skorzystać z możliwości dokonania płatności kartą kredytową, Klient powinien wprowadzić w wyznaczonych polach następujące informacje:
a) numer karty kredytowej Klienta;
b) imię i nazwisko Klienta;
c) datę ważności karty kredytowej Klienta;
d) kod CVV karty kredytowej Klienta.
lub skorzystać zgodnie z instrukcją z innej formy płatności udostępnionej przez system płatności internetowych Przelewy24.

3.11. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany podczas rejestracji konta, zostanie wysłana przez Washster wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3.12. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, karta kredytowa zostanie obciążona kwotą Zamówienia Klienta.

3.13. Jeżeli po złożeniu Zamówienia obejmującego kilka usług, okaże się, że realizacja części z nich nie będzie możliwa w dacie bądź przedziale czasowym wskazanym przez Klienta, Washster niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części bądź w całości informując o tym Washster niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@washster.com.

3.14. W przypadku wskazanym w pkt 3.13 powyżej, Washster zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część (w przypadku gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

  1. Realizacja Zamówienia, odbiór i zwrot rzeczy

4.1. Odbiór oraz zwrot rzeczy objętych Zamówieniem możliwy jest na obszarze obsługiwanym przez Washster, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.2. Odbiór oraz zwrot rzeczy będzie realizowany przez pracownika Washster.

4.3. Pracownik Washster odbierając rzeczy sprawdza i potwierdza wcześniej obliczoną przez Klienta łączną cenę za wybrane przez Klienta Usługi pralnicze oraz ilość przekazanych rzeczy. W przypadku, gdy zmieni się ilość przekazywanych rzeczy, pracownik Washster ma możliwość zweryfikować kwotę już zapłaconą przez Klienta (w przypadku płatności z góry) lub należną do zapłaty (w przypadku płatności przy odbiorze), tak aby odpowiadała ona rzeczywistej ilości rzeczy przekazywanych przez Klienta. Po dokonanej weryfikacji, pracownik Washster może pobrać od Klienta bądź zwrócić odpowiednią kwotę Klientowi. Przy czym w przypadku zwrotu płatności, zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

Przekazanie rzeczy z pominięciem standardowej procedury Washster

W przypadku, gdy Klient przekazuje pracownikowi Washster/kurierowi rzeczy przeznaczone do prania we własnym worku/reklamówce/pokrowcu na ubrania itp., z pominięciem standardowej procedury przekazania rzeczy do pojemnika/worka firmowego Washster, wówczas tym samym wyraża on zgodę, aby przeprowadzenie procedury sprawdzenia ilości przekazanych rzeczy oraz potwierdzenia wcześniej obliczonej przez Klienta łącznej ceny za wybrane przez Klienta Usługi pralnicze, zostało przeprowadzone w pralni docelowej (bez obecności Klienta). Za worki/reklamówki/pokrowce na ubrania itp. przekazane przez Klienta, Washster nie ponosi odpowiedzialności.

Ponadto, Klient akceptuje tym samym fakt, że w przypadku, gdyby zadeklarowana przez Klienta ilość rzeczy nie odpowiadała ilości rzeczy rzeczywiście przekazanych przez Klienta, wówczas Washster jednostronnie dokona stosownej zmiany informacji o rzeczywistej ilości rzeczy przeznaczonych do prania. W konsekwencji, Washster zweryfikuje również kwotę już zapłaconą przez Klienta (w przypadku płatności z góry) lub należną do zapłaty (w przypadku płatności przy odbiorze), tak aby odpowiadała ona rzeczywistej ilości rzeczy przekazanych przez Klienta. Po dokonanej weryfikacji

– w przypadku płatności z góry Klient zostanie poinformowany telefonicznie o zmianie kwoty, a w przypadku konieczności dopłaty poproszony o podanie kodu autoryzującego transakcję na brakującą kwotę, który otrzyma w wiadomości SMS. W przypadku zwrotu części płatności, zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

– w przypadku płatności przy odbiorze na etapie odbioru rzeczy, pracownik Washster pobierze od Klienta bądź zwróci odpowiednią kwotę Klientowi. Przy czym w przypadku zwrotu płatności, zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

4.4. Washster może bez zgody Klienta powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub jej części (w tym wykonanie Usług pralniczych wskazanych w Zamówieniu) innym osobom/podmiotom.

4.5. Aplikacja mobilna umożliwia monitorowanie na bieżąco statusu realizacji Zamówienia. W tym możliwych etapów jego realizacji: „Oczekuje”, „Potwierdzone”, „Odbiór”, „W pralni”, „Zwrot”.

  1. Warunki świadczenia usług

5.1. Klient może złożyć Zamówienie na Usługi pralnicze dostępne w aplikacji.

5.2. Washster informuje, że czyszczenie (pranie) wszelkich wyrobów nie powoduje odnowienia wyrobu do jego stanu pierwotnego z chwili wytworzenia, lecz stanowi wyłącznie odświeżenie jego wyglądu z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdował się w chwili oddania do czyszczenia (prania).

5.3. Washster zastrzega, że nie wszystkie zabrudzenia mogą zostać usunięte bądź wyczyszczone, w szczególności dotyczy to sytuacji przykładowo wskazanych w punktach od 5.6 do 5.8 niniejszego Regulaminu.

5.4. Przed przekazaniem rzeczy pracownikowi Washster, Klient powinien:
a) dokładnie opróżnić zawartość wszystkich kieszeni oraz usunąć broszki i inne elementy ozdobne;
b) wskazać plamy, ich pochodzenie oraz wszelkie uszkodzenia (rozprucia, pęknięcia, miejsca przetarte).

5.5. Pranie (czyszczenie) będzie odbywało się zgodnie ze wskazówkami na wszywce informacyjnej producenta dotyczącej sposobu prania (czyszczenia). W przypadku braku wszywki informacyjnej, Washster przyjmuje rzeczy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.

5.6. Washster informuje m.in., że:
a) wyroby mocno zabrudzone oraz niektóre plamy mogą się nie doczyścić;
b) obszycia ze sztucznej skóry (skaju) mogą zesztywnieć i popękać;
c) w miejscach uszkodzonych przez mole (lub inne insekty) po wykonaniu usługi mogą pojawić się widoczne dziurki, zaś w miejscach narażonych na intensywne tarcie w trakcie użytkowania po praniu mogą pojawić się przetarcia (rozdarcia) oraz zmiana koloru;
d) barwniki o niskiej jakości stosowane w odzieży mogą spowodować miejscowe zanikanie koloru, zmianę koloru lub całkowite rozjaśnienie barwy odzieży;
e) wyroby zawierające puch (np. kurtki, kołdry) w procesie czyszczenia mogą ulec deformacji; na tkaninie mogą pozostać ślady po czyszczeniu puchu z jego naturalnej warstwy.
f) guziki, wszelkiego rodzaju klamry, ozdoby lub aplikacje itp. mogą ulec uszkodzeniu.

5.7. Odnośnie dywanów Washster informuje m.in., że:
a) nie jest możliwe całkowite usunięcie m.in. plam z silnych barwników (w tym z kawy, herbaty), plam z klejów i substancji lepkich, niektórych plam tłustych niewiadomego pochodzenia, odbarwień.
b) frędzle dywanów mogą ulec zniszczeniu bądź zżółknąć;
c) dywany wiskozowe na skutek czyszczenia mogą zmienić strukturę runa;
d) dywany i chodniki po czyszczeniu mogą stracić sztywność;
e) dywany i chodniki wełniane (czyszczone po raz pierwszy) mogą ulec niewielkiemu skurczeniu;
f) na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach.

5.8. Odnośnie odzieży skórzanej, Washster informuje m.in., że:
a) odzież może nierównomiernie się wybarwić ze względu na wady skóry, częściowe przetarcia oraz w miejscach poprzednio zaplamionych;
b) przy renowacji odzieży można uzyskać kolor podobny, lecz nie identyczny z wzorcem;
c) pierwotne kolory odzieży na skutek czyszczenia mogą ulec zmianom, tj. rozjaśnieniu lub zmianie odcienia; w przypadku odzieży z nubuku zmiany koloru mogą być znaczne;
d) w procesie czyszczenia i renowacji odzież może się skurczyć lub stracić fason;
e) po renowacji odzież może stać się sztywniejsza i bardziej szorstka, może zmienić połysk;
f) odzież o obniżonej wytrzymałości skóry lub poszewki (znoszona lub nieprawidłowo wyprawiona) narażona jest na rozerwania (rozprucia);
g) skazy skóry oraz miejsca przetarte w trakcie użytkowania uwidocznią się w procesie czyszczenia i pozostaną po renowacji;
h) nie jest możliwe całkowite usunięcie zabrudzeń z odzieży jasnej, na brzegach i zagięciach rękawów oraz na kołnierzach odzieży;
i) plamy wsiąknięte w tkankę skóry pozostaną;
j) wyroby wykonane z łatek mogą się rozpruć lub rozkleić.

5.9. W uzasadnionych przypadkach Washster może odmówić wykonania usługi.

5.10. Jakość wykonania usługi, w tym stan rzeczy, Klient powinien sprawdzić w chwili odbioru rzeczy. W przypadku zastrzeżeń, Klient ma obowiązek żądać spisania protokołu zastrzeżeń (obejmującego zastrzeżenia i uwagi co do wykonanej usługi), który będzie mógł być podstawą reklamacji.

5.11. Washster nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź uszkodzenie rzeczy oddanych do prania do Washster, za wyjątkiem zniszczeń bądź uszkodzeń będących wynikiem winy umyślnej. W szczególności Washster nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia guzików, wszelkiego rodzaju klamer, ozdób lub aplikacji itp.

5.12. W przypadku zaginięcia rzeczy bądź zniszczeń bądź uszkodzeń będących wynikiem winy umyślnej, odszkodowanie Klienta może stanowić kwotę odpowiadającą jej zwykłej wartości, nie może jednak przekroczyć równowartości 3-krotnej wysokości ceny za wykonaną usługę odnoszącą się do tejże rzeczy.

  1. Odbiór, zwrot rzeczy

6.1. Odbiór oraz zwrot rzeczy następuje we wskazanym w Aplikacji mobilnej dniu oraz przedziale czasowym.

6.2. We wskazanym dniu oraz przedziale czasowym, pracownik Washster przyjeżdża na wskazany przez Klienta adres.

6.3. Klient zobowiązany jest umożliwić pracownikowi Washster odbiór bądź zwrot rzeczy w miejscu oraz w dniach i przedziałach czasowych wskazanych w Zamówieniu przez Klienta.

6.4. W przypadku, gdy we wskazanym dniu oraz przedziale czasowym, pod wskazanym adresem Klienta nie ma, wówczas pracownik Washster podejmie próbę telefonicznego kontaktu z Klientem i ustali z nim kolejny termin telefonicznie. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, Klient będzie zobowiązany wskazać kolejny termin (odpowiednio odbioru bądź zwrotu) mailowo bądź telefonicznie. Po potwierdzeniu ww. terminu ze strony Washster, w aplikacji mobilnej (tj. informacjach dot. danego zamówienia Klienta) pojawi się nowy termin (dzień oraz przedział czasowy), w którym planowany jest odbiór bądź zwrot rzeczy.

6.5. W związku z nieudanym odbiorem rzeczy, jeżeli Klient nie wyrazi woli, aby dokonana została ponowna próba odebrania rzeczy, Klient może zostać obciążony dodatkową opłatą manipulacyjną/kurierską w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych). Kwota za usługę, zapłacona przez Klienta, zostanie Klientowi zwrócona, z odliczeniem tejże ww. dodatkowej opłaty manipulacyjnej/kurierskiej (w przypadku gdy Klient dokonał płatności z góry). W przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Klient może zostać zobowiązany do uiszczenia ww. kwoty.

6.6. W związku z nieudanym odbiorem rzeczy, jeżeli Klient wyrazi wolę, aby dokonana została ponowna próba odbioru rzeczy, Klient może zostać obciążony dodatkową opłatą manipulacyjną/kurierską w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych). Dodatkowa opłata manipulacyjna/kurierska może zostać pobrana od Klienta podczas odbioru rzeczy.

6.7. W związku z nieudanym zwrotem rzeczy, Klient może zostać obciążony dodatkową opłatą manipulacyjną/kurierską w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych). Dodatkowa opłata manipulacyjna/kurierska może zostać pobrana od Klienta podczas zwrotu rzeczy.

  1. Odstąpienie od umowy

7.1. Washster informuje niniejszym Klienta (tj. jeszcze przed rozpoczęciem usług), że po wykonaniu usług przez Washster, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.

7.2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta oznacza wyraźną zgodę Klienta na wykonanie usług.

7.3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej z Washster nie przysługuje Klientowi, jeżeli Washster wykonał w pełni usługę za zgodą Klienta.

  1. Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

8.2. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@washster.com;
bądź
b) na adres: Spółka Washster Sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-682 Warszawa.

8.3. Reklamacja może być złożona po zwrocie rzeczy Klientowi, przy czym rzeczy, których reklamacja dotyczy nie mogą posiadać śladów użytkowania.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta składającego reklamację; adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta; wskazanie

8.4. Zamówienia, którego reklamacja dotyczy; dokładny opis uchybień jakościowych oraz datę ich stwierdzenia; żądanie Klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód nabycia usługi (np. kopię paragonu lub faktury itp.) oraz protokół zastrzeżeń (o ile został spisany). Klient powinien również dostarczyć do Washster rzecz, której dotyczy reklamacja.

8.5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Washster zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

8.6. Washster rozpatrzy zasadność zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji bądź uzupełnienia jej braków przez Klienta.

  1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

9.2. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

9.3. Klient może uzyskać informacje w sprawie możliwych pozasądowych sposób rozstrzygania sporów, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

9.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także o zasadach dostępu do tych procedur dostępne są także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  1. Postanowienia końcowe

10.1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie Klientowi przed zawarciem umowy, zarówno w Aplikacji mobilnej (w zakładce „Regulamin”), jak i na stronie internetowej: https://washster.com (w zakładce „Regulamin”). Regulamin jest udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

10.2. Washster zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Umowy zawierane za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, zawierane są w języku polskim.

10.4. Washster oraz Klient będą starali się rozwiązywać spory na drodze polubownej. Wszelkie spory między Klientem a Washster rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Washster.

10.5. Cenniki i inne informacje zamieszczone w Aplikacji mobilnej bądź w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

10.6. Klient będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, powinien zgłosić wyraźnie chęć otrzymania faktury najpóźniej w dacie odbioru rzeczy. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na przesyłanie paragonu lub faktury także w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.

10.7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia pomiędzy Washster a Klientem następować będą w formie elektronicznej, tj.:
a) Klient: na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu podczas rejestracji;
b) Washster: na adres poczty elektronicznej: kontakt@washster.com.

10.8. Strony zobowiązane są niezwłocznie zawiadamiać o zmianie swoich danych, w tym adresie poczty elektronicznej.

10.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 15 marca 2022 r.