Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna „InterPrime” Sp. z o.o.

dotycząca przetwarzania danych osobowych

zawartych w korespondencji elektronicznej

 

Administrator

 

Administratorem danych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznych jest „InterPrime” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000697774, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł (dalej: „InterPrime” albo „Administrator”)

 

Dane kontaktowe Administratora

 

Z InterPrime można kontaktować się:

a)      pisemnie, pod adresem korespondencyjnym: „InterPrime” Sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa;

b)      pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@washster.com

c)      telefonicznie, pod numerem telefonu: + 786 104 102.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

Podstawy prawne

przetwarzania

 

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e⁠-⁠mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

a)      umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;

b)      dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

c)      przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;

d)      ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

a)      prawnie uzasadniony interes Administratora oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem;

b)      niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

c)      dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;

d)      dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki Administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez Administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi; wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;

e)      prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) .

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Administrator może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)      prawo dostępu;

b)      prawo do otrzymania kopii danych;

c)      prawo do sprostowania;

d)      prawo do usunięcia danych;

e)      prawo do ograniczenia przetwarzania;

f)       prawo do przenoszenia danych;

a)      prawo do sprzeciwu;

b)      do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.