Pobierz aplikację Washster
Pobierz aplikację Washster
Home / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna „Washster ” Sp. z o.o.dotycząca przetwarzania danych osobowychzawartych w korespondencji elektronicznej
AdministratorAdministratorem danych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznych jest „Washster” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000921107, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł (dalej: „Washster” albo „Administrator”)
Dane kontaktowe AdministratoraZ Washster można kontaktować się:
a) pisemnie, pod adresem korespondencyjnym: „Washster” Sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa;
b) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@mlesiak
c) telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 790825259. 
Cele przetwarzania danych osobowychPodstawy prawneprzetwarzaniaAdministrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e⁠-⁠mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
a)      umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
b)      dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
c)      przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;
d)      ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:
a)      prawnie uzasadniony interes Administratora oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem;
b)      niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
c)      dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;
d)      dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki Administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez Administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi; wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
e)      prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) . 
Odbiorcy danych osobowychAdministrator może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej. 
Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danychPrawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrzysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)      prawo dostępu;
b)      prawo do otrzymania kopii danych;
c)      prawo do sprostowania;
d)      prawo do usunięcia danych;
e)      prawo do ograniczenia przetwarzania;
f)       prawo do przenoszenia danych;
g)      prawo do sprzeciwu;
h)      do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.