Pobierz aplikację Washster
Pobierz aplikację Washster
Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników aplikacji/strony internetowej www.washster.com (zwanej dalej „Serwisem”). W niniejszej Polityce Prywatności Administrator danych zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Serwis. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce cookies.
 3. W niniejszej Polityce prywatności następujące pojęcia mają następujące znaczenia:
  a) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119).

II. Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Washster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921107, NIP: 5213939040.
 2. Z Administratorem danych można kontaktować się:
  a) pod adresem korespondencyjnym: ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa,
  b) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@washster.com

III. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Działanie Serwisu

 1. W celu realizacji usługi dot. korzystania z Serwisu, Administrator danych przetwarza informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w Serwisie, w tym na poszczególnych podstronach.
 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator danych obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi dot. korzystania z Serwisu, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (Regulamin) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy (Formularz kontaktowy)

 1. Treść korespondencji przekazanej przez Formularz kontaktowy oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Użytkownika produktach lub usługach, oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora danych.
 2. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi, świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane przekazane poprzez Formularz kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt. 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail oraz imienia.

Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy, wykonanie usług (Formularz rejestracyjny)

 1. Treść korespondencji, informacje o kontakcie oraz informacje związane z wykonaniem usługi, w tym przekazane poprzez Formularz rejestracyjny, są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy oraz wykonania usługi zamówionej przez Użytkownika, jak również do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Użytkownika produktach lub usługach, oraz nie dłużej niż przez rok po załatwieniu sprawy lub wykonania usług lub likwidacji konta Użytkownika w Serwisie, w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora danych.
 2. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane przekazane poprzez Formularz rejestracyjny będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt. 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania danych.

Reklamacje

 1. W celu rozpatrywania reklamacji Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator danych może przetwarzać inne informacje, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem (Regulamin), i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora danych lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, Administrator danych może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora danych względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora danych będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

Dochodzenie roszczeń (Formularz kontaktowy; Formularz rejestracyjny

 1. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora danych lub obrony przed roszczeniami, Administrator danych może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników zawarte w Formularzu kontaktowym lub Formularzu rejestracyjnym do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora danych względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 2. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Administratora danych będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

Statystyki korzystania z usług

 1. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator danych przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Serwisu, Formularza kontaktowego, Formularza rejestracyjnego, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator danych korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych np. Google Analytics, Hotjar.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych polegającym na ułatwieniu korzystania z Serwisu, Formularza kontaktowego, Formularza rejestracyjnego, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Ze względu na specyfikę usługi korzystania z Serwisu dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Serwisu, ułatwiania korzystania z Serwisu oraz poprawa jakości świadczenia usług oferowanych poprzez Serwis jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem Użytkowników wobec dostawców serwisów internetowych.
 3. Ponadto Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora danych, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator danych może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.
 5. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach dostarczanych przez może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym Administratora danych. Administrator danych nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.

Działania marketingowe i PR Administratora danych

 1. W Serwisie Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści akcji promocyjnych, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty w Serwisie.

IV. Odbiorcy danych Użytkowników

 1. Administrator danych ujawnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Serwisu, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

V. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu – uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora danych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (o ile będzie stosowane). Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora danych, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani w Serwisie.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.2018